پروفسور “کاناباته” و “ساباته” از دانشگاه بارسلونا شما را با افتخار برای همکاری در پروژه ای با عنوان “شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت توریسم ایران” دعوت می نمایند.

مدیریت محترم آژانس مسافرتی
با سلام و احترام
پرسشنامه می بایست توسط مدیریت ارشد آژانس هواپیمایی و یا پرسنل آشنا به سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان تکمیل گردد. اگر احساس می نماید که فرد مناسبتری برای تکمیل پرسشنامه مذکور در سازمان شما وجود دارد، لطفاً آن را در اختیار او به منظور تکمیل قرار دهید. پرسشهای دارای علامت * باید حتما تکمیل گردند و پس از اتمام با زدن کلید «ارسال» در پایان پرسشنامه را برای ما ارسال نمایید.
پیشاپیش از همکاری و همیاری شما سپاسگزاری مینماییم.

آنتونی کاناباته: دانشگاه بارسلونا، فرن ساباته: دانشگاه بارسلونا، محمد صادقی : دپارتمان مدیریت و تجارت دانشگاه پلی تکنیک بارسلونا

شناسايي عوامل کلیدی موفقيت در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در صنعت توریسم ايران

مدیریت محترم آژانس مسافرتی! با سلام و احترام ... هدف از این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی موفقیت برای اجرای موفقیت آمیز سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) می باشد که به مدیران در کاهش نرخ شکست در پروژه (CRM)، افزایش سودآوری شرکت و نهایتاً رضایت مشتریان کمک شایانی می نماید. رسشنامه می بایست توسط مدیریت ارشد آژانس هواپیمایی و یا پرسنل آشنا به سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان تکمیل گردد. اگر احساس می نماید که فرد مناسبتری برای تکمیل پرسشنامه مذکور در سازمان شما وجود دارد، لطفاً آن را در اختیار او به منظور تکمیل قرار دهید. پرسشهای دارای علامت * باید حتما تکمیل گردند و پس از اتمام با زدن کلید «ارسال» در پایان پرسشنامه را برای ما ارسال نمایید. پيشاپيش از همكاري و همياري شما سپاسگزاري مينمايیم. آنتونی کاناباته: دانشگاه بارسلونا، فرن ساباته: دانشگاه بارسلونا ، محمد صادقی : دپارتمان مدیریت و تجارت دانشگاه پلی تکنیک بارسلونا
 • بخش اول: مشخصات فردی

 • بخش دوم: مشخصات آژانس مسافرتی

 • بخش سوم: سوالات تحقیق در مورد شناسايي عوامل کلیدی موفقيت در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در صنعت توریسم ايران

  بعضی از عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان شما در جدول زیر ارائه شده است. به منظور بررسی نقش هر یک از مؤلفه های موفقیت زا، یکی از گزینه ها از طیف 5 گزینه ای را انتخاب نمایید:
 • بخش چهارم: معیارهای سنجش موفقیت CRM

  چند معیار برای سنجش میزان موفقیت آژانس مسافرتی شما در پروژه CRM ارائه شده است. درجه تاثیر اجرای پروژه CRM را بر روی هر یک از معیار ذکر شده بیان نمایید. مثلا : کاملا مخالفم: بمعنای آن است که اجرای پروژه CRM تاثیر بسیار کمی بر معیار ذکر شده (مثلا جذب و رضایت مشتریان) داشته است. کاملا موافقم: بمعنای آن است که اجرای پروژه CRM تاثیر بسیار زیادی بر معیار ذکر شده مثلا (جذب و رضایت مشتریان) داشته است.
 • کاملا موافقمموافقمنظری ندارم مخالفمکاملا مخالفم
  جذب و رضایت مشتریان
  وفاداری و بقای مشتریان
  افزایش رفتارهای خرید مجدد مشتریان
  افزایش فروش نسخه های جدید خدمات به مشتریان قبلی
  افزایش تعداد مشتریان
  افزایش سهم بازار و نقش آژانس مسافرتی
  افزایش فروش سایر خدمات مشابه آژانس مسافرتی به مشتریان
 • کاملا موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملا مخالفم
  افزایش سود آوری آژانس مسافرتی
  کاهش در هزینه های فروش بواسطه اجرای پروژه CRM
  افزایش سطح درآمد آژانس مسافرتی
  کاهش هزینه های بازاریابی و عملیاتی

پروفسور “کاناباته” و “ساباته” از دانشگاه بارسلونا شما را با افتخار برای همکاری در پروژه ای با عنوان “شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت توریسم ایران” دعوت می نمایند.

مدیریت محترم آژانس مسافرتی
با سلام و احترام
پرسشنامه می بایست توسط مدیریت ارشد آژانس هواپیمایی و یا پرسنل آشنا به سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان تکمیل گردد. اگر احساس می نماید که فرد مناسبتری برای تکمیل پرسشنامه مذکور در سازمان شما وجود دارد، لطفاً آن را در اختیار او به منظور تکمیل قرار دهید. پرسشهای دارای علامت * باید حتما تکمیل گردند و پس از اتمام با زدن کلید «ارسال» در پایان پرسشنامه را برای ما ارسال نمایید.
پیشاپیش از همکاری و همیاری شما سپاسگزاری مینماییم.

آنتونی کاناباته: دانشگاه بارسلونا، فرن ساباته: دانشگاه بارسلونا، محمد صادقی : دپارتمان مدیریت و تجارت دانشگاه پلی تکنیک بارسلونا

شناسايي عوامل کلیدی موفقيت در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در صنعت توریسم ايران

مدیریت محترم آژانس مسافرتی! با سلام و احترام ... هدف از این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی موفقیت برای اجرای موفقیت آمیز سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) می باشد که به مدیران در کاهش نرخ شکست در پروژه (CRM)، افزایش سودآوری شرکت و نهایتاً رضایت مشتریان کمک شایانی می نماید. رسشنامه می بایست توسط مدیریت ارشد آژانس هواپیمایی و یا پرسنل آشنا به سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان تکمیل گردد. اگر احساس می نماید که فرد مناسبتری برای تکمیل پرسشنامه مذکور در سازمان شما وجود دارد، لطفاً آن را در اختیار او به منظور تکمیل قرار دهید. پرسشهای دارای علامت * باید حتما تکمیل گردند و پس از اتمام با زدن کلید «ارسال» در پایان پرسشنامه را برای ما ارسال نمایید. پيشاپيش از همكاري و همياري شما سپاسگزاري مينمايیم. آنتونی کاناباته: دانشگاه بارسلونا، فرن ساباته: دانشگاه بارسلونا ، محمد صادقی : دپارتمان مدیریت و تجارت دانشگاه پلی تکنیک بارسلونا
 • بخش اول: مشخصات فردی

 • بخش دوم: مشخصات آژانس مسافرتی

 • بخش سوم: سوالات تحقیق در مورد شناسايي عوامل کلیدی موفقيت در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در صنعت توریسم ايران

  بعضی از عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان شما در جدول زیر ارائه شده است. به منظور بررسی نقش هر یک از مؤلفه های موفقیت زا، یکی از گزینه ها از طیف 5 گزینه ای را انتخاب نمایید:
 • بخش چهارم: معیارهای سنجش موفقیت CRM

  چند معیار برای سنجش میزان موفقیت آژانس مسافرتی شما در پروژه CRM ارائه شده است. درجه تاثیر اجرای پروژه CRM را بر روی هر یک از معیار ذکر شده بیان نمایید. مثلا : کاملا مخالفم: بمعنای آن است که اجرای پروژه CRM تاثیر بسیار کمی بر معیار ذکر شده (مثلا جذب و رضایت مشتریان) داشته است. کاملا موافقم: بمعنای آن است که اجرای پروژه CRM تاثیر بسیار زیادی بر معیار ذکر شده مثلا (جذب و رضایت مشتریان) داشته است.
 • کاملا موافقمموافقمنظری ندارم مخالفمکاملا مخالفم
  جذب و رضایت مشتریان
  وفاداری و بقای مشتریان
  افزایش رفتارهای خرید مجدد مشتریان
  افزایش فروش نسخه های جدید خدمات به مشتریان قبلی
  افزایش تعداد مشتریان
  افزایش سهم بازار و نقش آژانس مسافرتی
  افزایش فروش سایر خدمات مشابه آژانس مسافرتی به مشتریان
 • کاملا موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملا مخالفم
  افزایش سود آوری آژانس مسافرتی
  کاهش در هزینه های فروش بواسطه اجرای پروژه CRM
  افزایش سطح درآمد آژانس مسافرتی
  کاهش هزینه های بازاریابی و عملیاتی

پرسشنامه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در صنعت توریسم ایران

مدیریت محترم آژانس مسافرتی

با سلام و احترام

پروفسور کاناباته و ساباته شما را با افتخار برای همکاری در پروژه ای با عنوان “شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت توریسم ایران” دعوت می نمایند. این پژوهش توسط دکتر محمد صادقی در دپارتمان مدیریت و تجارت دانشگاه پلی تکنیک بارسلونا در کشور اسپانیا برای سازمان جهانی توریست در مقر مادرید انجام می پذیرد.

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی موفقیت برای اجرای موفقیت آمیز سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) می باشد که به مدیران در کاهش نرخ شکست در پروژه (CRM)، افزایش سودآوری شرکت و نهایتاً رضایت مشتریان کمک شایانی می نماید.

آژانس هواپیمایی شما بعنوان یکی از آژانس های موفق توسط اتحادیه کشوری دفاتر مسافرتی معرفی گردید و شرکت شما در این پژوهش کاملاً داوطلبانه می باشد. پرسشنامه می بایست توسط مدیریت ارشد آژانس هواپیمایی و یا پرسنل آشنا به سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان تکمیل گردد. اگر احساس می نماید که فرد مناسبتری برای تکمیل پرسشنامه مذکور در سازمان شما وجود دارد، لطفاً آن را در اختیار او بمنظور تکمیل قرار دهید. همه اطلاعات محرمانه باقی خواهد ماند و نام آژانس هواپیمایی شما بعنوان یکی از شرکت کنندگان در این پژوهش بین المللی در سازمان جهانی توریست در مقر مادرید، اسپانیا ثبت خواهد شد.

پیشاپیش از همکاری و همیاری شما سپاسگزاری مینماییم.

دکتر آنتونی کاناباته: دانشگاه بارسلونا

دکتر فرن ساباته: دانشگاه بارسلونا

دکتر محمد صادقی : دپارتمان مدیریت و تجارت دانشگاه پلی تکنیک بارسلونا 

شناسايي عوامل کلیدی موفقيت در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در صنعت توریسم ايران

مدیریت محترم آژانس مسافرتی! با سلام و احترام ... هدف از این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی موفقیت برای اجرای موفقیت آمیز سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) می باشد که به مدیران در کاهش نرخ شکست در پروژه (CRM)، افزایش سودآوری شرکت و نهایتاً رضایت مشتریان کمک شایانی می نماید. رسشنامه می بایست توسط مدیریت ارشد آژانس هواپیمایی و یا پرسنل آشنا به سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان تکمیل گردد. اگر احساس می نماید که فرد مناسبتری برای تکمیل پرسشنامه مذکور در سازمان شما وجود دارد، لطفاً آن را در اختیار او به منظور تکمیل قرار دهید. پرسشهای دارای علامت * باید حتما تکمیل گردند و پس از اتمام با زدن کلید «ارسال» در پایان پرسشنامه را برای ما ارسال نمایید. پيشاپيش از همكاري و همياري شما سپاسگزاري مينمايیم. آنتونی کاناباته: دانشگاه بارسلونا، فرن ساباته: دانشگاه بارسلونا ، محمد صادقی : دپارتمان مدیریت و تجارت دانشگاه پلی تکنیک بارسلونا
 • بخش اول: مشخصات فردی

 • بخش دوم: مشخصات آژانس مسافرتی

 • بخش سوم: سوالات تحقیق در مورد شناسايي عوامل کلیدی موفقيت در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در صنعت توریسم ايران

  بعضی از عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان شما در جدول زیر ارائه شده است. به منظور بررسی نقش هر یک از مؤلفه های موفقیت زا، یکی از گزینه ها از طیف 5 گزینه ای را انتخاب نمایید:
 • بخش چهارم: معیارهای سنجش موفقیت CRM

  چند معیار برای سنجش میزان موفقیت آژانس مسافرتی شما در پروژه CRM ارائه شده است. درجه تاثیر اجرای پروژه CRM را بر روی هر یک از معیار ذکر شده بیان نمایید. مثلا : کاملا مخالفم: بمعنای آن است که اجرای پروژه CRM تاثیر بسیار کمی بر معیار ذکر شده (مثلا جذب و رضایت مشتریان) داشته است. کاملا موافقم: بمعنای آن است که اجرای پروژه CRM تاثیر بسیار زیادی بر معیار ذکر شده مثلا (جذب و رضایت مشتریان) داشته است.
 • کاملا موافقمموافقمنظری ندارم مخالفمکاملا مخالفم
  جذب و رضایت مشتریان
  وفاداری و بقای مشتریان
  افزایش رفتارهای خرید مجدد مشتریان
  افزایش فروش نسخه های جدید خدمات به مشتریان قبلی
  افزایش تعداد مشتریان
  افزایش سهم بازار و نقش آژانس مسافرتی
  افزایش فروش سایر خدمات مشابه آژانس مسافرتی به مشتریان
 • کاملا موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملا مخالفم
  افزایش سود آوری آژانس مسافرتی
  کاهش در هزینه های فروش بواسطه اجرای پروژه CRM
  افزایش سطح درآمد آژانس مسافرتی
  کاهش هزینه های بازاریابی و عملیاتی